Tyto podmínky popisují pravidla konání soutěže vyhlášené pod názvem „Career Expo Praha 2024“ („Soutěž„) a jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje podmínky Soutěže („Podmínky„).

 1. Pořadatel Soutěže
  • Pořadatelem Soutěže je Alma Career Czechia s. r. o., se sídlem Menclova 2538/2, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 264 41 381 („Pořadatel„).
 2. Doba trvání Soutěže
  • Zájemci mají možnost účastnit se Soutěže v termínu od 29.01.2024 do 14.03.2024 („doba trvání Soutěže„).
 3. Osoby oprávněné k účasti v Soutěži
  • Do soutěže se může přihlásit každá fyzická osoba, která dosáhla věku 15 (patnácti) let s doručovací adresou (nikoli trvalým nebo přechodným pobytem) na území České republiky („Soutěžící„).
  • Zaměstnanci Pořadatele soutěže jsou ze soutěže vyloučeni. Vyloučení se vztahuje i na osoby jim blízké v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („občanský zákoník„). V případě, že se i přes výše uvedený zákaz zapojí do Soutěže zaměstnanec Pořadatele Soutěže nebo osoba jemu blízká ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku, považuje se jeho účast a případná Výhra v Soutěži za neoprávněnou. Neoprávněný Výherce je povinen předmět bezdůvodného obohacení neprodleně předat Pořadateli.
  • Prokáže-li se, že osoba čerpající výhody této Soutěže je osobou ve smyslu čl. III. odst. 2 Podmínek, nebo se zjistí, že nebyla do Soutěže přihlášena v souladu s podmínkami účasti, nárok této osoby na Výhru zaniká a Výhra bude předána osobě, která byla vylosována jako další v pořadí, příp. která byla vylosována dodatečně.
 4. Účast v Soutěži, mechanika slosování a Výhra v Soutěži
  • Podmínkou účasti v Soutěži je, že Soutěžící se v době konání (i) zaregistruje na internetové stránce https://www.careerexpo.cz/registrace, (ii) mj. vyplní také údaje v části „Chceš vyhrát pěkné ceny?“ (nahrání životopisu není podmínkou) a (iii) osobně se zúčastní Career Expo Praha 2024.
  • Do Soutěže budou zařazeni pouze ti Soutěžící, kteří řádně a včas splnili všechny podmínky účasti v Soutěži dle těchto Podmínek. Soutěžící se může Soutěže zúčastnit pouze jednou.
  • Pořadatel si vyhrazuje právo ověřit věk Výherce tím, že ho vyzve k předložení dokladu totožnosti. Soutěžící mladší 15 (patnácti) let se mohou Soutěže zúčastnit pouze s předchozím výslovným souhlasem svého zákonného zástupce. V případě, že se Soutěže zúčastní osoba mladší 15 let nebo Soutěžící, který z jiného důvodu nemá plnou způsobilost k právním úkonům, má se za to, že se Soutěže účastní s předchozím výslovným souhlasem svého zákonného zástupce, který plně souhlasí s pravidly Soutěže. Zákonný zástupce Soutěžícího v případě Výhry řádně prokáže svou totožnost a totožnost Soutěžícího. Pokud je Výherce nezletilý nebo nemá plný nárok na právní úkony, obdrží Výhru prostřednictvím svého zákonného zástupce. V případě, že Výherce nesplní výše uvedená pravidla Soutěže, může mu Organizátor odmítnout Výhru předat. Výherce nemá nárok na finanční či jinou náhradu za Výhru.
  • Losování proběhne dne 21.03.2024 pod dohledem 2 (dvou) zaměstnanců Pořadatele. Výběr Výherce je zcela náhodný, a to „scrollováním“ Soutěžících, přičemž vyhrává ten, u koho se po určitém časovém úseku (dle náhodné intenzity/rychlosti) „scrollování“ zastaví.
  • Pořadatel vylosuje celkem 5 (pět) Výherců Soutěže („Výherce“), kteří budou následně kontaktováni e-mailem.
  • Výhrou v Soutěži je
   • Apple Watch
   • Tablet
   • Stabilizátor pro mobilní telefon
   • Fujifilm Instax
   • Bezdrátové sluchadla
    („Výhra„)
 5. Informace o výsledcích Soutěže a komunikace s Výherci
  • Výsledky Soutěže budou zveřejněny na webových stránkách www.careerexpo.cz.
  • Výsledky Soutěže budou výhercům sděleny e-mailem ihned po slosování. Výherce musí písemně (e-mailem) kontaktovat organizátora do 5 (pěti) pracovních dnů od odeslání zprávy Pořadatelem a splnit podmínky pro uplatnění nároku na Výhru uvedené v e-mailu. Pokud se Výherce v této lhůtě nespojí s Pořadatelem, Výhra propadá ve prospěch Pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším využití.
  • Pořadatel zašle Výhru na e-mail (je-li to možné, jako např. voucher, vstupenky apod.) nebo doručovací adresu Výherce nejpozději do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů poté, co Výherce písemně kontaktoval Pořadatele. V případě, že si Výherce odmítne Výhru převzít nebo nepřevezme, výhra propadá ve prospěch Pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším využití.
  • Pořadatel si vyhrazuje právo nepředat Výhru Výherci nebo ji odebrat, pokud Výherce nesplnil nebo porušil jakékoli ustanovení těchto Podmínek.
  • Pořadatel Soutěže oznámí Výherci hodnotu Výhry e-mailem. Není možné vyplatit peníze výměnou za cenu. Vyplacení peněžního plnění výměnou za Výhru není možné.
 6. Zpracování osobních údajů
  • Soutěžící bere na vědomí, že společnost Alma Career Czechia s. r. o., se sídlem Menclova 2538/2, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 264 41 381 a společnosti z obchodní skupiny Alma Career, jako společní správci, budou ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů,  kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES o ochraně osobních údajů („Nařízení„) zpracovávat osobní údaje v rozsahu e-mailová adresa, jméno, příjmení a v případě výherců jméno, příjmení a adresa, a to po dobu nezbytně nutnou v souvislosti s vyhodnocením Soutěže, předáním Výher a případnou kontrolou dozorovými úřady. Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení, tj. údaje budou zpracovávány bez souhlasu a jejich poskytnutí je povinné pro účast v Soutěži. Poskytnuté osobní údaje nebudou spojovány s informacemi z vyplněného dotazníku, které slouží pouze pro statistické účely. Osobní údaje Soutěžícího jsou zpracovávány pouze za účelem realizace Soutěže nebo zasílání marketingových sdělení, pokud Soutěžící zasílání zpráv neodmítl. Soutěžící má právo se kdykoliv odhlásit nebo vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, a to prostřednictvím odkazu uvedeného v zápatí obchodního sdělení nebo kdykoliv na dpo-b2c-central@almacareer.com.
  • Výherce bere na vědomí, že z důvodu transparentnosti a v souladu s pravidly zveřejňování výsledků soutěže bude e-mailová adresa výherce uvedena na www.careerexpo.cz v „cenzurované“ podobě, tj. např. **C***y@gmail.com. Po předání Výher budou informace z webových stránek vymazány.
  • V souvislosti se zpracováním osobních údajů má Soutěžící právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo doplnění neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami Soutěžícího zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků, (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a (viii) odvolat souhlas, je-li zpracování založeno na souhlasu.
  • Další informace o zpracování osobních údajů, včetně kontaktních údajů společností z obchodní skupiny Alma Career, jsou k dispozici na www.almacareer.com/gdpr.
 7. Právo Pořadatele na změnu Podmínek
  • Pořadatel si vyhrazuje právo na jakékoliv organizační změny a právo Soutěž kdykoliv bez náhrady zkrátit, rozšířit, přerušit či ukončit. Pořadatel si dále vyhrazuje právo Podmínky Soutěže kdykoliv změnit, zejména v případě rozporu či nejasností ohledně výkladu pravidel Soutěže. Změny Podmínek nebo aktualizované plné znění pravidel Soutěže zveřejní Pořadatel stejným způsobem jako původní Podmínky.
  • Pořadatel se zavazuje provést změnu pravidel Soutěže pouze z výjimečných důvodů, zejména v reakci na okolnosti nezávislé na jeho vůli, včetně důvodů technických či právních, a to za předpokladu, že se bude vždy snažit minimalizovat jejich dopad na Soutěžící.
  • Účinky změny Podmínek nebo zrušení Soutěže nastávají zveřejněním této skutečnosti prostřednictvím webových stránek www.careerexpo.cz.
 8. Závěrečná ustanovení
  • Podmínky jsou po celou dobu trvání Soutěže dostupné na webových stránkách www.careerexpo.cz. Každý Soutěžící má právo nahlédnout do těchto Podmínek a vyžádat si jejich kopii.
  • Účastí v Soutěži vyjadřuje Soutěžící svůj souhlas s těmito Podmínkami a zavazuje se je plně dodržovat. Práva a povinnosti vznikající v souvislosti se Soutěží, která nejsou upravená v těchto Podmínkách, se řídí právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem. Na tuto Soutěž se nevztahují ustanovení zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů.
  • Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. V případě pochybností o dodržení pravidel Soutěže leží povinnost prokázat rozhodné skutečnosti na Soutěžícím.
  • Vyplacení peněžitého plnění namísto Výher není možné a Soutěžící není oprávněn se domáhat výměny Výhry. Výhry ze Soutěže nelze vymáhat a Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit Výhru jinou výhrou v přibližné hodnotě. Výhru ze Soutěže nemůže Soutěžící převést na jiného Soutěžícího nebo třetí osobu.
  • Pořadatel neodpovídá za žádné technické problémy při přenosu dat, ani za dostupnost nebo funkčnost technických zařízení či webových prohlížečů, které Soutěžící používá. Pořadatel rovněž neodpovídá za jakoukoli škodu, kterou Soutěžící případně utrpí v souvislosti se svou účastí v Soutěži nebo s užitím získané Výhry.
  • V případě jakýchkoliv sporů vzniklých v souvislosti s touto Soutěží se Soutěžící a Pořadatel zavazují k jejich řešení vzájemným jednáním a dohodou.
  • Pořadatel prohlašuje, že Soutěž není žádným způsobem sponzorována ani jinak podporována třetí osobou.
  • Pořadatele lze v souvislosti se Soutěží kontaktovat na DPO-CZ@almacareer.com
  • Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s účastí Soutěžícího, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, v této Soutěži je Česká obchodní inspekce, na jejíchž webových stránkách www.coi.cz Soutěžící nalezne mimo jiné údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení sporů, když toto řízení může být zahájeno pouze na základě návrhu Soutěžícího a poté, když se mu nepodaří spor vyřešit přímo s Pořadatelem. Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na internetových stránkách České obchodní inspekce. Soutěžící, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, má dále právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy dostupné na webové stránce https://ec.europa.eu/consumers/odr.
  • Podmínky nabývají účinnosti dnem zveřejnění Soutěže, tj. dne 29. 01. 2024.

V Praze, dne 29. ledna 2024
Alma Career Czechia s.r.o.